Close

Ubezpieczenie farm/elektrowni fotowoltaicznych

Ubezpieczenie farm/elektrowni fotowoltaicznych

1. Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest elektrownia/farma fotowoltaiczna, tzn. infrastruktura niezbędna do wprowadzenia do sieci elektrycznej wyprodukowanej energii elektrycznej, zespół paneli fotowoltaicznych wraz z wyposażeniem, tj. fundamenty, konstrukcje wsporcze, urządzenia chroniące przed przepięciem a także instalacje odgromową, wszelkie przetworniki elektryczne, monitoring, mierniki służące do pomiaru energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownię, mierniki energii elektrycznej dostarczanej a także odbieranej z sieci oraz okablowanie wewnętrze. Ubezpieczeniem objęte także są stacje transformatorowe ( z całą infrastrukturą) służące do przetwarzania energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną.

Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o szkody finansowe na skutek przerw w pracy elektrowni spowodowane szkodą materialną, która uniemożliwia produkcję energii elektrycznej.

2. Wymogi ubezpieczycieli

Elektrownia/farma fotowoltaiczna musi być wyposażona w odpowiednie ogrodzenie terenu, odpowiednie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe np. monitorng z informacją do odpowiednich służb czy profesjonalną ochronę fizyczną. Ponadto niezbędne są odpowiednie nowoczesne zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwpiorunowe. Zaznaczyć należy, że w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego wymagania mogą się różnić.

3. Zakres ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje fizyczne uszkodzenie, zniszczenie bądź utratę ubezpieczonych elementów elektrowni w wyniku czego niezbędna będzie naprawa uszkodzonego mienia, odbudowa, wymiana na nowe komponenty. Zakres ubezpieczenia zazwyczaj jest oparty na ubezpieczeniu „od wszystkich ryzyk”:

a. szkody spowodowane odziaływaniami zewnętrznymi, np. huragan, silny mrów,
wyładowania atmosferyczne, grad, pożar, tlenie, żarzenie, implozja, powódź,
wybuch, upadek statku powietrznego, dewastację kradzież, błędy eksploatacyjne,
brak umiejętności w obsłudze, dodatkowo:

b. awarie mechanizmów spowodowane przez wadliwe wykonanie, błędy projektowe,
wady materiałowe, spowodowane np. zwarcie, przepięcie, przetężenie

c. a także inne szkody spowodowane przez czynniki, których Towarzystwo
Ubezpieczeniowe nie wyłączyło w OWU bądź umowie ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o szkody finansowe spowodowane przestojem albo przerwą w funkcjonowaniu w produkcji bądź przyjmowania energii elektrycznej w następstwie jej uszkodzenia, nawet w przypadku gdy odpowiedzialność jest po stronie producenta, dostawcy, serwisanta czy wykonawcy.

Należy jednak pamiętać, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe w swoich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia umieszczają pewne wyłączenia odpowiedzialności, które w większości można objąć ochroną ubezpieczeniową za pomocą tzw. Klauzul dodatkowych za odpowiednią składkę dodatkową.

Brokers 4 Business sp. z o.o. jest w stanie wynegocjować jak najlepszą ochronę ubezpieczeniową za rozsądną składkę.

Zobacz także